وبلاگ دانشگاه پیام نور واحد بندر دیلم

برنامه کلاسی رشته ی مترجمی زبان

5تا7

3تا5

1تا3

10تا12

8تا10

هفته ی اول

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

شنبه

 22/11/90

 

نمونه های شعر ساده انگلیسی (حاجی زاده)

آواشناسی انگلیسی(حاجی زاده)

خواندن متون مطبوعاتی(حاجی زاده)

 

 

یکشنبه 23/11/90

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 24/11/90

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 25/11/90

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

26/11/90

 

 

 

 

 

پنجشنبه

27/11/90

 

 

 

 

 

جمعه

28/11/90

 

5تا7

3تا5

1تا3

10تا12

8تا10

هفته ی دوم

 

 

 

 

 

شنبه

29/11/90

 

بررسی مقابله ای ساخت جمله (حاجی زاده)

ترجمه نواروفیلم (حاجی زاده)

واژه شناسی (حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

30/11/90

 

فنون یادگیری زبان(واعظی)

دستورونگارش1 (واعظی)

گفت وشنود2  (واعظی)

خواندن ودرک مفاهیم2(واعظی)

دوشنبه

1/12/90

 

اصول وروش ترجمه(رحیمی)

کلیات زبان شناسی1(رحیمی)

نگارش پیشرفته (رحیمی)

درآمدی برادبیات انگلیسی1(رحیمی)

سه شنبه

2/12/90

 

 

 

 

 

چهارشنبه

3/12/90

 

 

 

 

 

پنجشنبه

4/12/90

 

 

 

 

 

جمعه

5/12/90

 

5تا7

3تا5

1تا3

10تا12

8تا10

هفته ی سوم

 

 

 

 

 

شنبه

6/12/90

ترجمه پیشرفته1 (حاجی زاده)

کاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه(حاجی زاده)

بیان شفاهی داستان(حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

7/12/90

 

فنون یادگیری زبان(واعظی)

دستورونگارش1 (واعظی)

گفت وشنود2 (واعظی)

خواندن ودرک مفاهیم2(واعظی)

دوشنبه

8/12/90

 

 

 

 

 

سه شنبه

9/12/90

 

 

 

 

 

چهارشنبه

10/12/90

 

 

 آشنایی با ادبیات معاصر ایران(بویراتی)

 

 

پنجشنبه

11/12/90

 

 

 

 

 

جمعه

12/12/90

 

5تا7

3تا5

1تا3

10تا12

8تا10

هفته ی چهارم

 

 

 

 

 

شنبه

13/12/90

نمونه های شعرساده(حاجی زاده)

آواشناسی انگلیسی(حاجی زاده)

خواندن متون مطبوعاتی(حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

14/12/90

 

 

 

 

 

دوشنبه

15/12/90

 

اصول وروش ترجمه(رحیمی)

کلیات زبان شناسی1(رحیمی)

نگارش پیشرفته (رحیمی)

درآمدی برادبیات انگلیسی1(رحیمی)

سه شنبه

16/12/90

 

 

 

 

 

چهارشنبه

17/12/90

 

 

 

 

 

پنجشنبه

18/12/90

 

 

 

 

 

جمعه

19/12/90

 

5تا7

3تا5

1تا3

10تا12

8تا10

هفته ی پنجم

 

 

 

 

 

شنبه

20/12/90

بررسی مقابله ای ساخت جمله (حاجی زاده)

ترجمه نواروفیلم (حاجی زاده)

واژه شناسی (حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

21/12/90

 

فنون یادگیری زبان1 (واعظی)

دستورونگارش1 (واعظی)

گفت وشنود2 (واعظی)

خواندن ودرک مفاهیم2 (واعظی)

دوشنبه

22/12/90

 

 

 

 

 

سه شنبه

23/12/90

 

 

 

 

 

چهارشنبه

24/12/90

 

 

 

 

 

پنجشنبه

25/12/90

 

 

 

 

 

جمعه

26/12/90

 

5تا7

3تا5

1تا3

10تا12

8تا10

هفته ی ششم

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

شنبه

12/1/9۱

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

یکشنبه

13/1/9۱

 

 

 

 

 

دوشنبه

14/1/9۱

 

اصول وروش ترجمه(رحیمی)

کلیات زبان شناسی1(رحیمی)

نگارش پیشرفته (رحیمی)

درآمدی برادبیات انگلیسی1(رحیمی)

سه شنبه

15/1/9۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

16/1/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

17/1/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

18/1/9۱

 

۶تا۸

۴تا۶

۲تا۴

10تا12

8تا10

هفته ی هفتم

 

 

 آشنایی با ادبیات معاصر ایران(بویراتی)

 

 

شنبه

19/1/9۱

نمونه های شعر ساده انگلیسی (حاجی زاده)

اصول وروش تحقیق۱(واعظی)

آواشناسی انگلیسی(حاجی زاده)

خواندن متون مطبوعاتی(حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

20/1/9۱

 

فنون یادگیری زبان1 (واعظی)

دستورونگارش1 (واعظی)

گفت وشنود2 (واعظی)

خواندن ودرک مفاهیم2 (واعظی)

دوشنبه

21/1/9۱

 

 

 

 

 

سه شنبه

22/1/9۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

23/1/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

24/1/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

25/1/9۱

 

۶تا۸

۴تا۶

۲تا۴

10تا12

8تا10

هفته ی هشتم

 

 

 

 

 

شنبه

26/1/9۱

بررسی مقابله ای ساخت جمله (حاجی زاده)

اصول وروش تحقیق۱(واعظی)

ترجمه نواروفیلم (حاجی زاده)

واژه شناسی (حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

27/1/9۱

 

فنون یادگیری زبان1 (واعظی)

دستورونگارش1 (واعظی)

گفت وشنود2 (واعظی)

خواندن ودرک مفاهیم2 (واعظی)

دوشنبه

28/1/9۱

 

اصول وروش ترجمه(رحیمی)

کلیات زبان شناسی1(رحیمی)

نگارش پیشرفته (رحیمی)

درآمدی برادبیات انگلیسی1(رحیمی)

سه شنبه

29/1/9۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

30/1/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

31/1/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

1/2/9۱

 

۶تا۸

۴تا۶

۲تا۴

10تا12

8تا10

هفته ی نهم

 

 

 

 

 

شنبه

2/2/9۱

ترجمه پیشرفته1 (حاجی زاده)

اصول وروش تحقیق۱(واعظی)

کاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه(حاجی زاده)

فنون یادگیری زبان1 (واعظی)

بیان شفاهی داستان(حاجی زاده)

دستورونگارش1 (واعظی)

 گفت وشنود2 (واعظی)

 خواندن ودرک مفاهیم2 (واعظی)

یکشنبه

3/2/9۱

 

فنون یادگیری زبان1 (واعظی)

 

 دستورونگارش1 (واعظی)

 گفت وشنود2 (واعظی)

 خواندن ودرک مفاهیم2 (واعظی)

دوشنبه

4/2/9۱

 

 

 

 

 

سه شنبه

5/2/9۱

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

چهارشنبه

6/2/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

7/2/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

8/2/9۱

 

۶تا۸

۴تا۶

۲تا۴

10تا12

8تا10

هفته ی دهم

 

 

 آشنایی با ادبیات معاصر ایران(بویراتی)

 

 

شنبه

9/2/9۱

نمونه های شعر ساده انگلیسی (حاجی زاده)

اصول وروش تحقیق۱(واعظی)

آواشناسی انگلیسی(حاجی زاده)

خواندن متون مطبوعاتی(حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

10/2/9۱

 

فنون یادگیری زبان1 (واعظی)

دستورونگارش1 (واعظی)

گفت وشنود2 (واعظی)

خواندن ودرک مفاهیم2 (واعظی)

دوشنبه

11/2/9۱

 

 

کلیات زبان شناسی1(رحیمی)

نگارش پیشرفته (رحیمی)

درآمدی برادبیات انگلیسی1(رحیمی)

سه شنبه

12/2/9۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

13/2/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

14/2/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

15/2/9۱

 

۶تا۸

۴تا۶

۲تا۴

10تا12

8تا10

هفته ی یازدهم

 

 

 

 

 

شنبه

16/2/9۱

بررسی مقابله ای ساخت جمله (حاجی زاده)

اصول وروش تحقیق۱(واعظی)

ترجمه نواروفیلم (حاجی زاده)

واژه شناسی (حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

17/2/9۱

 

 

دستورونگارش1 (واعظی)

گفت وشنود2 (واعظی)

خواندن ودرک مفاهیم2 (واعظی)

دوشنبه

18/2/9۱

 

 

 

 

 

سه شنبه

19/2/9۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

20/2/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

21/2/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

22/2/9۱

 

۶تا۸

3۴تا۶

۲تا۴

10تا12

8تا10

هفته ی دوازدهم

 

 

 

 آشنایی با ادبیات معاصر ایران(بویراتی)

 

شنبه

23/2/9۱

ترجمه پیشرفته1 (حاجی زاده)

کاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه(حاجی زاده)

بیان شفاهی داستان(حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

24/2/9۱

 

 

 

 

 

دوشنبه

25/2/9۱

 

 

کلیات زبان شناسی1(رحیمی)

نگارش پیشرفته (رحیمی)

درآمدی برادبیات انگلیسی1(رحیمی)

سه شنبه

26/2/9۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

27/2/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

28/2/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

29/2/9۱

 

۶تا۸

۴تا۶

۲تا۴

10تا12

8تا10

هفته ی سیزدهم

 

 

 

 

 

شنبه

30/2/9۱

 

آواشناسی انگلیسی(حاجی زاده)

خواندن متون مطبوعاتی(حاجی زاده)

 

 

یکشنبه

31/2/9۱

 

 اصول وروش تحقیق۱(واعظی)

اصول وروش تحقیق۱(واعظی)

 

 

دوشنبه

1/3/9۱

 

 

 

 

 

سه شنبه

2/3/9۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

3/3/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

4/3/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

5/3/9۱

 

۶تا۸

۴تا۶

۲تا۴

10تا12

8تا10

هفته ی چهاردهم

 

 

 

 

 

شنبه

6/3/9۱

 

 

 

یکشنبه

7/3/9۱

 

 

 

 

 

دوشنبه

8/3/9۱

 

 

 

 

 

سه شنبه

9/3/9۱

 

 

 

 

 

چهارشنبه

10/3/9۱

 

 

 

 

 

پنجشنبه

11/3/9۱

 

 

 

 

 

جمعه

12/3/9۱

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۰ساعت 8:28  توسط مصطفی بویراتی  |